Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

a) Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Štatistický úrad SR, IČO 00166197, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 (ďalej len „úrad“)

b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

tel.: 0918 936 010 resp. 02/502 364 03, e-mail: zodpovednaosoba@statistics.sk

c) Účel spracúvania osobných údajov

  1. Zabezpečenie účasti žiakov stredných škôl a ich učiteľov (tútorov) na Európskej súťaži v štatistike.
  2. Používanie kontaktov na vedúcich tímov, prípadne na školy pre zabezpečenie budúcich akcií a súťaží.
  3. Publikovanie prác tímov na webstránke pre súťaž, na sociálnych sieťach ŠÚ SR, portáli ŠÚ SR, webstránkach a sociálnych sieťach partnerov (Eurostat, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), publikovanie výsledkov súťaže prostredníctvom tlačových správ, zverejnenie videí víťazných tímov európskeho kola, prenosu slávnostného odovzdania cien víťazom národného kola a zverejnenie nahrávky na YouTube, Vimeo a na webstránke pre súťaž.

d) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre účel č. 1 je oprávnený záujem úradu podľa článku 6 bod 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v súbehu s § 5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Právnym základom pre účely č. 2 a 3 je súhlas dotknutej osoby.

e) Identifikácia príjemcu

Úrad postúpi osobné údaje tútora a členov tímu, ktorý postúpi do európskej časti súťaže, INE Spain (Štatistickému úradu Španielska) ako organizátorovi európskej časti súťaže.

f) Prenos do tretích krajín

Úrad nebude prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

g) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na účel č. 1 sa budú uchovávať po dobu 2 rokov. Osobné údaje spracúvané na účely č. 2 a 3. budú uchovávané najviac po dobu platnosti súhlasu dotknutých osôb.

h) Ďalšie práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo požadovať od úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, majú právo na opravu svojich osobných údajov.

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať.

Dotknuté osoby majú právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov. Tieto svoje práva môžu uplatniť u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

Dotknuté osoby, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené, majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknuté osoby, pri spracúvaní ich osobných údajov prevádzkovateľom na účel č. 1, majú síce právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ale využitie tohto práva automaticky znamená vylúčenie tímu z možnosti zúčastniť sa súťaže, nakoľko spracúvanie osobných údajov je podmienkou účasti v súťaži.

i) Nevyhnutnosť poskytovania osobných údajov

  1. Poskytovanie osobných údajov pre účel č. 1 je nevyhnutné pre účasť tímu v súťaži. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.
  2. Poskytovanie osobných údajov pre účely č. 2 a č. 3 je dobrovoľné a deje sa na základe vyslovenia súhlasu dotknutou osobou.

j) Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Úrad nepoužije získané osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie.

k) Použitie získaných osobných údajov na iný účel

Úrad nebude získané osobné údaje používať na žiadny iný účel.