Najčastejšie otázky

Otázky sme pre lepšiu orientáciu rozčlenili do viacerých tematických kategórií. Ak by ste v zozname nenašli odpoveď na to, čo vás zaujíma, napíšte nám.

Ilustračný obrázok

Registrácia

 • Predĺžite termín registrácie?

  Áno. Pre tých, ktorí kvôli obmedzeniu v registrácii nestihnú termín do 5. decembra 2023, sme čas registrácie po odstávke predĺžili. Termín registrácie sa predlžuje do piatka 8. decembra do 23:59 h.

 • Ktoré typy stredných škôl môžu súťažiť v tomto ročníku súťaže?

  V Európskej súťaži v štatistike 2024, ktorá sa na Slovensku začala v novembri 2023, môžu súťažiť všetky typy stredných škôl, teda aj gymnázia (vrátane osemročných) aj odborné stredné školy a žiaci všetkých ročníkov (pri osemročných gymnáziách žiaci od kvinty vyššie).

 • Aké súťažné kategórie stanovujú pravidlá, do akých kategórií možno zaregistrovať tímy?

  Súťaží sa v dvoch kategóriách a začlenenie žiakov do kategórie je prioritne určené podľa toho, ktorý ročník štúdia navštevujú, ohraničenie vekom je len orientačné. V kategórii A súťažia žiaci tretieho (3.), štvrtého (4.) a piateho (5.) ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií žiaci (orientačne vo veku 16 a viac rokov). V kategórii B súťažia žiaci prvého a druhého ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek približne do 16 rokov vrátane).

 • Keď má študent 16-rokov, môže súťažiť v hociktorej súťažnej kategórii podľa svojho výberu?

  Žiak súťaží v kategórii podľa toho, ktorý ročník štúdia navštevuje v tomto školskom roku (2023/2024). Študenti vo veku 16 rokov môžu byť v kategórii A ak navštevujú 3., 4., alebo 5. ročník štúdia. Ak navštevujú 1. či 2. ročník, súťažiť môžu v kategórii B.

 • Kto zaregistruje tím?

  Tím registruje pedagóg/tútor. Žiaci sa neregistrujú sami.

 • Môže jeden učiteľ/učiteľka viesť viacero tímov?

  Áno, jeden učiteľ-tútor môže viesť viacero tímov.

 • Môže byť jeden žiak členom dvoch tímov?

  Nie, každý žiak môže byť súčasťou len jedného tímu.

 • Koľko členov môže byť v tíme?

  Tím môže pozostávať najmenej z jedného študenta a maximálne troch.

 • Môže byť v tíme len jeden študent?

  Áno, v tíme môže byť len jeden študent alebo študentka spolu s tútorom.

 • Môžu byť v jednom tíme študenti z rôznych tried?

  Áno môžu, pokiaľ každý zo žiakov spadá do rovnakej súťažnej kategórie môžu byť v spoločnom tíme.

 • Môžeme z jednej školy zaregistrovať viacero tímov?

  Áno. S väčším počtom súťažných tímov sa zvyšuje šanca, že v súťaži uspeje práve tím z vašej školy.

 • Stačí registráciu urobiť online?

  Áno, stačí. Tímy treba zaregistrovať online prostredníctvom stránky súťaže v časti registrácia, žiadne vytlačené formuláre nie sú potrebné.

 • Ako máme nazvať náš tím?

  Názov tímu môže obsahovať maximálne 10 alfanumerických znakov (písmená, číslice) a nemal by obsahovať žiadne medzery. Názov tímu môže obsahovať aj interpunkciu (dĺžne mäkčene).

 • Pri registrácii máme problém s heslom.

  Heslo by malo obsahovať 6 až 10 alfanumerických znakov, z toho by mala byť aspoň jedna číslica a jedno písmeno. Registračný systém rozlišuje malé a veľké písmená.

Národné kolo

 • Ako súťaž prebieha

  Národné kolo má dve etapy. V prvej súťažiaci vypĺňajú testy. Do druhej etapy postúpi maximálne prvých 20 tímov v každej vekovej kategórii, ktoré zároveň dosiahli viac ako 50 % bodov. Ak bude 20. miesto zdieľané, teda tímy budú mať rovnaký počet bodov, do 2. etapy postúpia všetky tímy zo zdieľaného 20. miesta. Úlohou je vypracovať analýzu na základe poskytnutých štatistických údajov.

 • Ako vyzerajú testy v prvej etape?

  Testy sú tri. Tematické okruhy: 1. Základné znalosti zo štatistiky, 2. Vyhľadávanie a používanie oficiálnych zdrojov, 3. Interpretácia štatistického dokumentu. Každý test obsahuje 10 otázok a ponúka 4 možnosti odpovede, z ktorých správna je vždy len 1.

 • Nie sú testy pre žiakov príliš ťažké?

  Testy zastrešuje Eurostat, pripravuje ich Štatistický úrad Španielska (Instituto Nacional de Estadística, INE). Ak zadané úlohy obsahujú údaje národného štatistického úradu, účastnícke krajiny si takúto úlohu môžu prispôsobiť na svoje pomery, teda použiť údaje relevantné v účastníckej krajine. Inak sú testy rovnaké pre tímy zo všetkých zúčastnených krajín.

 • Kto tvorí súťažné úlohy?

  Úlohy vytvárajú odborníci zo Štatistického úradu Španielska (Instituto Nacional de Estadística, INE). INE je spoluorganizátorom súťaže, spravuje tiež platformu, prostredníctvom ktorej prebieha súťaž.

 • Ak si tím spustí test, bude mať limitovaný čas, dokedy ho má ukončiť?

  Nie, na vyplnenie testov nie je žiadny časový limit. Po uložení údajov sa dá k testu opätovne vracať. Je potrebné zapamätať si prihlasovacie heslo. Testy musia byť vyplnené do stanoveného termínu (do 23:59 h).

 • Môžu tímy každý z troch testov riešiť v iný deň?

  Tímy môžu vypracovávať testy postupne. Testy sa dajú uložiť a tímy sa k nim môžu vrátiť a pokračovať v ich riešení neskôr. Je potrebné zapamätať si prihlasovacie heslo.

 • Budú môcť žiaci test čiastočne vyriešiť a v ďalšie dni sa k nemu vrátiť?

  Áno, k testu sa možno opätovne kedykoľvek vrátiť, až do uplynutia lehoty vyhradenej na vypĺňanie testov.

 • Akým spôsobom sa hodnotia testy?

  Každý z troch testov v prvej etape národného kola je hodnotený nasledovne:

  • za správnu odpoveď +1 bod,
  • za nesprávnu odpoveď -0,33 bodu,
  • za neuvedenie odpovede 0 bodov.

  Maximálny počet bodov za každý test je 10. Výsledok z prvej etapy predstavuje aritmetický priemer výsledkov 3 testov, vynásobený desiatimi a zaokrúhlený na jedno desatinné miesto. Maximálne tak možno za testy získať 100 bodov. Testy hodnotí počítačový program; národní organizátori súťaže dostanú spracované výsledky.

 • Koľko tímov postúpi do druhej etapy národného kola?

  Z každej kategórie postúpi do druhej etapy prvých 20 tímov s najvyšším bodovým hodnotením. V prípade, že by sa na 20. mieste v tabuľke umiestnilo viac tímov s rovnakým bodovým hodnotením, postúpia všetky tieto tímy.

 • Ako prebieha druhá etapa národného kola?

  Súťažné tímy dostanú zo Štatistického úradu SR súbor dát. Ich úlohou bude vypracovať z poskytnutých dát analýzu. Projekt pripravia vo forme prezentácie PowerPoint (alebo podobného programu) a predložia v súbore PDF.

 • Čo má byť obsahom analýzy v druhej etape národného kola?

  Prezentácia by mala obsahovať tieto časti:

  • ciele analýzy,
  • metóda práce: použité nástroje, technika analýzy údajov atď.,
  • výsledky: tabuľky, grafy, infografiky, popísané výsledky analýz,
  • závery.
 • V akej forme má tím odovzdať analýzu v druhej etape národného kola?

  Úvodná snímka prezentácie má obsahovať názov práce, názov tímu, súťažnú kategóriu (A alebo B) a názov školy. Neuvádzajte v prezentácii mená žiakov.

  Prezentácia v pdf formáte má mať rozsah maximálne 10 snímok vrátane prvej.

  Názov súboru sa musí zhodovať s názvom tímu, ktorý analýzu vypracoval, a musí byť nahratý na platformu v stanovenom termíne. Pred nahrávaním na platformu treba súbor zazipovať.

 • Kto hodnotí projekty v druhej etape národného kola?

  Projekty hodnotí 5-členná odborná porota. Zložená je z troch zástupkýň Štatistického úradu SR, jednej zástupkyne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jedného zástupcu Národnej banky Slovenska.

 • Ako bude prebiehať hodnotenie projektov v druhej etape národného kola?

  Pri hodnotení bude porota prihliadať iba na časti súboru pdf, ktoré sa dajú vytlačiť. Odkazy na externý zdroj, vložené videá atď., sa nebudú považovať za súčasť práce, a preto sa nebudú započítavať do hodnotenia. Pri hodnotení bude porota zohľadňovať nasledovné:

  • štruktúrovanie prezentácie (maximálne 10 bodov),
  • formálna správnosť a prehľadnosť (maximálne 15 bodov),
  • jasne definované zdôvodnenie cieľov a návrhu postupu riešenia (maximálne 30 bodov),
  • vhodnosť navrhovanej analýzy a spracovania informácií (výber ukazovateľov, typy grafov a tabuliek) pre stanovené ciele (maximálne 30 bodov),
  • záver analýzy (maximálne 10 bodov),
  • vykonaná analýza zodpovedá úrovni vzdelania tímu (maximálne 5 bodov).

Európske kolo

 • Aké sú kritériá pre video?

  Video musí spĺňalo tieto kritériá stanovené v pravidlách:

  • dĺžka videa musí byť minimálne 60 sekúnd a maximálne 2 minúty,
  • 10 sekúnd navyše má byť venovaných zdrojom, z ktorých tím čerpal,
  • posolstvo videa musí poukazovať na tému stanovenú pre európske kolo,
  • súťažiaci musia čerpať výlučne z oficiálnych štatistických zdrojov (Štatistický úrad Slovenskej republiky, Eurostat, prípadne iné národné štatistické úrady),
  • vo videu musia byť uvedené zdroje údajov.
 • Musia vo videu účinkovať študenti v tíme?

  Pravidlá neuvádzajú, že na videu musia byť aj súťažiaci. Taktiež v pravidlách nie je priamo stanovené, aký typ videa to má byť.

 • Môže byť súčasťou videa aj hudba alebo ilustrácie?

  Pokiaľ súťažiaci využijú pri natáčaní videa obrázky z internetu alebo hudbu z verejne dostupnej databázy, tieto zdroje je tiež potrebné uviesť v závere videa a v priloženom dokumente.

 • Kto hodnotí súťažné videá v európskom kole?

  Porotu tvoria odborníci a odborníčky, ktorých nominuje Eurostat.

Ocenenia

 • Čo môžu študenti a študentky vyhrať?

  Víťazi národného kola získajú diplom a peňažnú poukážku. Víťazi európskeho kola získajú darčekovú kartu v hodnote 400 eur, propagačné materiály od Eurostatu, diplom a trofej. Tímy, ktoré sa v európskom kole umiestnia na 1. mieste, dostanú pozvánku na slávnostný ceremoniál.

 • Získajú víťazi jednu finančnú poukážku, ktorú si rozdelia?

  Finančnú poukážku získa každý študent či študentka v tíme a rovnako aj tútor tímu.

 • Dostanú účastníci súťaže diplom?

  Národné kolo: Členovia a členky tímov, ktorí sa v národnom kole umiestnia na prvých troch miestach, dostanú diplom. Tie tímy, ktoré postúpia do 2. etapy národného kola a neumiestnia sa na prvých troch miestach, si môžu z platformy stiahnuť certifikát.

  Európske kolo: Členovia a členky tímov, ktoré sa umiestnia na prvých piatich miestach, dostanú diplom. Ostatní účastníci európskeho kola dostanú certifikát.

Všeobecné otázky

 • Kto organizuje súťaž?

  Súťaž organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) spolu s národnými štatistickými úradmi. U nás to je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Záštitu nad súťažou má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Komu je súťaž určená?

  Súťaž je určená stredoškolákom a stredoškoláčkam, ktorých vedie ich pedagóg/pedagogička. Zapojiť sa môžu žiaci gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl a ich učitelia.

 • Ako sú chránené osobné údaje žiakov a pedagógov?

  Žiaci a žiačky so svojím pedagógom/svojou pedagogičkou súťažia pod názvom tímu, ich mená sa počas súťaže neuvádzajú. Pri registrácii zadáva tútor tímu-učiteľ svoju e-mailovú adresu. Mená členov a členiek tímu je potrebné uviesť len pri víťazných tímoch na prvých troch miestach národného a európskeho kola, kvôli vytvoreniu diplomu.

 • Kedy súťaž prebieha?

  Súťaž prebieha podľa harmonogramu v aktuálnom školskom roku.

 • Ako vznikajú súťažné úlohy?

  Testy v 1. etape národného kola zastrešuje Eurostat, pripravuje ich Štatistický úrad Španielska (Instituto Nacional de Estadística, INE) a prípadnú úpravu podľa štatistických údajov relevantných pre našu krajinu vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  Zadanie v 2. etape národného kola pripravujú odborníci a odborníčky Štatistického úradu SR.

  Zadanie pre európske kolo pripravuje Eurostat v spolupráci s INE.

 • V akom jazyku sa súťaží?

  Národná etapa prebieha v slovenskom jazyku. V európskom kole tímy používajú anglický jazyk. Video môžu podľa pravidiel nahrať aj v slovenčine, v takom prípade však musí mať anglické titulky. Sprievodný pdf dokument zasielaný s videom musí byť v angličtine.

 • Kto súťažný materiál hodnotí?

  Testy v 1. etape národného kola vyhodnocuje počítačový program, analýzy v 2. etape hodnotí 5-členná porota zložená zo zástupkyne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcu Národnej banky Slovenska a troch zástupkýň Štatistického úradu SR. Videá v európskom kole hodnotí odborná porota, ktorú nominuje Eurostat.

 • Čo je úlohou učiteľa, ktorý je tútorom tímu?

  Úlohou tútora je zaregistrovať tím do súťaže a viesť ho. Pedagóg zabezpečuje komunikáciu medzi organizátorom súťaže a tímom. Nesúťaží a nezúčastňuje sa na vypracúvaní zadaní.

 • Súťažia žiaci ako jeden tím alebo každý v rámci tímu samostatne, sám za seba?

  Súťažia ako jeden tím.

 • Prečo má súťaž označenie 2024, keď sa začína v októbri 2023?

  Súťaž prebieha každý školský rok a má označenie podľa kalendárneho roku, kedy je jej finále. Znamená to, že súťaž, ktorá sa koná v školskom roku 2023/2024, má označenie European Statistics Competition 2024 (ESC 2024). Víťazné tímy európskeho kola budú známe v júni 2024.

 • Ako môžeme motivovať žiakov, aby sa zapojili do súťaže?

  V národnom kole si žiaci zmerajú svoje vedomosti zo štatistiky s ostatnými tímami zo Slovenska, v európskom kole s tímami z dvadsiatich európskych krajín.

  Naučia sa pracovať s oficiálnymi údajmi Štatistického úradu SR a Eurostatu.

  Motivujúcim prvkom môže byť aj práca v tíme, kde si precvičia svoje komunikačné a organizačné zručnosti a zmysel pre spoluprácu. Ak niekto uprednostňuje samostatnú prácu, aj to je vítané.

  Víťazné tímy národného aj európskeho kola súťaže čakajú hodnotné výhry vo forme peňažných poukážok. Víťazi európskeho kola dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien – v júni 2023 ceremónia prebiehala v Luxembursku, v roku 2022 na Malte.